Regulamin

STRONA GŁÓWNA     ⟩     REGULAMIN

Regulamin

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
 
WSTĘP
 
Dom Wczasowy Jawor z siedzibą w Ustroniu Jaszowcu wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204),
b)  System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie
i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
c)   Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron,
przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych
w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
d)  Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
e)  Usługodawca – Dom Wczasowy Jawor z siedzibą w Ustroniu Jaszowcu,
ul. Wczasowa 51, będący częścią Grupy Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Puławach (24-110), Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.
f)   Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
g)  Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 1. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 
Rozdział 2
Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 7. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę www.
 
 
Rozdział 3
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
 
Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
 1. Rezerwacji usług hotelarskich w obiekcie Usługodawcy.
 2. Usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług.
 
 
I. Rezerwacja usług hotelarskich w obiekcie Usługodawcy
 1. Proces rezerwacji.
a)  Rezerwacji w serwisie www.jawor.ustron.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rezerwacyjnego.
b)  Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi rezerwujący.
 1. Procedura rezerwacji przez Internet obejmuje następujące etapy:
etap 1: wprowadzenie danych klienta;
etap 2: zapoznanie się z treścią i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży;
etap 3: zatwierdzenie rezerwacji przez Klienta.
 1. Potwierdzenie rezerwacji
a)  System serwisu www.jawor.ustron.pl nie potwierdza rezerwacji automatycznie
b)  Odpowiedź na zapytanie z formularza rezerwacyjnego jest przesyłana w ciągu 24 godzin na adres e-mail wskazany przez rezerwującego w formularzu. Wówczas rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
 1. Zakres odpowiedzialności operatora – domu wczasowego.
a)  Dom Wczasowy nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od Domu Wczasowego.
b)  Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Domu Wczasowego,  Dom Wczasowy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu www.jawor.ustron.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
c)   Dom Wczasowy nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od hotelu tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności hotel będzie starał się jak najszybciej usunąć.
d)  W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Dom Wczasowy jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
e)  W przypadku, jeśli klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie www.jawor.ustron.pl), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi.
 1. Warunki zmian i anulacji
a)  Każda zmiana bądź anulacja powinna być zlecona w formie pisemnej
i przesłana poprzez e-mail (recepcja@jawor.ustron.pl) lub fax (nr 33/8543900)
do Domu Wczasowego.
 
II. Newsletter
 1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących Serwisu oraz informacji o aktualnych promocjach
  i nowościach Usługodawcy.
 2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest subskrypcja Newslettera Usługodawcy poprzez dodanie własnego emaila, na który mają być przekazywane informacje poprzez wybranie klawisza „Dodaj” umieszczonego obok miejsca przeznaczonego na podanie  adresu email.
 3. Osoby, które udostępniły swój adres email w celu przesłania Newslettera wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących.
 4. Zgoda na przesłanie Newslettera może być w każdym momencie cofnięta poprzez zaznaczenie opcji „Wypisz” dołączonej w stopce każdej z przesłanych wiadomości.
 
Rozdział 4
Ochrona danych osobowych
 1. Za pośrednictwem strony internetowej www.jawor.ustron.pl dane zbierane są poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których wypełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Dom Wczasowy na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w Polityce prywatności.
 3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych w Domu Wczasowym jest dobrowolne.
 
 
Rozdział 5
Warunki zawierania i rozwiązywania Umów
 1. W przypadku rezerwacji usług hotelarskich zawarcie umowy następuje
  z chwilą złożenia rezerwacji i otrzymania, drogą mailową na wskazany adres
  e-mail, potwierdzenia złożonej rezerwacji.
 2. W przypadku świadczenia usług informacyjnych i promocyjnych Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług począwszy od kolejnej wysyłki lub publikacji Newslettera, od momentu zarejestrowania
  na stronach WWW Usługodawcy.
 3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 7 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
Rozdział 6
Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a). Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b)  Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 1. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 3. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie
  o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.
 
Rozdział 7
Postanowienia przejściowe i końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204
  z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
 
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
Usługodawcy W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez D.W. sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:
• Dostęp do Internetu
• Zainstalowana przeglądarka – zalecana Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
• Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty
elektronicznej. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies.
 
Polityka plików „cookies”
 
1. Strona internetowa www.jawor.ustron.pl i jej subdomeny nie zbiera w sposób automatyczny żadnych formacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.jawor.ustron.pl i jej subdomen. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Puławach 24-110, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
6. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. wydajnościowe - pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron  internetowych Serwisu;
b. funkcjonalne - pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy strony internetowej www.jawor.ustron.pl i jej subdomen mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 

Newsletter

Chcesz otrzymywać najświeższe informacje? Zapisz się na nasz newsletter.
ZAPISZ SIĘ »

Regulamin

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną
Przejdź do naszego profilu